Привільненська громада

Рівненська область, Дубенський район

ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ

Дата: 20.07.2021 11:41
Кількість переглядів: 418

         Привільненська сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Іваннівська гімназія»Привільненської сільської ради Дубенського району Рівненської області, що знаходиться за адресою: 35620, Рівненська  область, Дубенський район, с Іваненнє, вул.. Шкільна, 10       

 Кваліфікаційні вимоги:

         Посаду директора комунального закладу «Іваннівська гімназія»Привільненської сільської ради Дубенського району Рівненської області може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Оплата праці здійснюється згідно Єдиної тарифної сітки.

         Для участі у конкурсі до відділу освіти Привільненської сільської ради Рівненської області за адресою: с.Привільне, вул..Грушевського, 6, 35622 подаються такі документи:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію паспорта громадянина України;

- копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра  (спеціаліста);

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

 - довідку про відсутність судимості;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі;

- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

- довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

         Перелік питань тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань розміщуються на офіційному веб-сайті Привільненської сільської ради та офіційному веб-сайті Іваннівської гімназії Привільненської сільської ради

         Строк подання документів – з   20.07.2021 р.  до  08.08.2021 р.

 

         Документи про участь у конкурсі приймаються у відділі освіти Привільненської сільської ради Рівненської області за адресою: с.Привільне, вул..Грушевського, 6, 35622

Конкурсний відбір здійснюється за результатами:

перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема цього Закону, Закону України "Про освіту" та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;

перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування;

співбесіди з членами комісії .

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

 

- 09.08.2021 року конкурсна комісія перевіряє подані кандидатом документи на відповідність установленим законодавством вимогам, приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання. Перелік кандидатів, яких допущено до участі у конкурсному відборі, оприлюднюється на веб-сайті управління;

- 11.08.2021 року кандидати, яких допущено до участі у конкурсному відборі, ознайомлюються із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування;

- Дату і час проведення конкурсу буде повідомлено додатково.

         Конкурсний відбір буде проведений у приміщенні Привільненської сільської ради за адресою:с.Привільне, вул..Грушевського, 2, 35622.

Уповноважена особа щодо приймання документів на надання додатково інформації з питань проведення конкурсу – Якимюк Інна Олександрівна, тел. 0931543734.

 

 

Додаток до рішення сесії

Привільненської сільської ради

№   628   «16» липня 2021

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

комунальної власності Привільненської сільської ради

 

1. Положення про проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності Привільненської сільської ради (далі – Положення) розроблене на виконання законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та визначає механізм проведення конкурсу і призначення на посаду керівників закладів загальної середньої освіти комунальної власності Привільненської сільської ради за результатами проведення конкурсного відбору.

2. Рішення  про  проведення  конкурсу  приймає  Привільненська сільська рада

- одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;
- не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору, укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;

- не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся;

- за наявності вакантної посади керівника закладу загальної середньої освіти.

3. Оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється на офіційних веб-сайтах сільської ради та закладу загальної середньої освіти (у разі наявності) наступного робочого дня після прийняття сільською радою рішення про проведення конкурсу та має містити:
-найменування і місцезнаходження закладу освіти;

- найменування посади та умови оплати праці; - кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

- вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі;
- дату та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість;
- прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, уповноваженої особи сільської ради надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі.
В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить чинному законодавству України. 

4. Для проведення конкурсу сільська рада формує та затверджує конкурсну комісію чисельністю від 6 до 15 осіб, до складу якої на паритетних засадах входять представники:

засновника (депутати сільської ради (не більше однієї особи від однієї фракції чи групи);

відповідної місцевої державної адміністрації чи територіального органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти (державні службовці);

інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, районної (міської) профспілкової організації та інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти тощо).

До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка:

- визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

- має судимість або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

- відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.

У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники органів громадського самоврядування закладу освіти, на посаду керівника якого оголошено  конкурс.
 

 

 

Члени конкурсної комісії зобов’язані:

- брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного;
- заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених цим пунктом, що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії.

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на засіданні не менше двох третин її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, що підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюється на офіційному веб-сайті сільської ради протягом наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, доброчесності. Не допускаються будь-які втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

5. Для участі у конкурсі подаються такі документи:

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копія паспорта громадянина України;

- копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

- довідка про відсутність судимості;

- довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.
            Визначені у цьому пункті документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до сільської ради у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.
            Сільська рада визначає уповноважену особу, яка приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

6. Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

- перевіряє подані документи щодо відповідності встановленим вимогам;

- приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі;

- оприлюднює на веб-сайті сільської ради перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі – кандидати).

До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

- не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

- подали не всі документи, визначені цим Положенням, для участі у конкурсі;

- подали документи після завершення строку їх подання.

7. Сільська рада зобов’язана організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу не пізніше п’яти робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

8. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

- перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти (додаток 1);

- перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання (додаток2);
- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів  конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Форма перевірки знання чинного законодавства України (письмове тестування), зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестування на знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, ситуаційного завдання та презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти додаються

Сільська рада зобов’язана забезпечити відеофіксацію та відеотрансляцію (за можливості) конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму офіційному веб-сайті відеозапису протягом одного робочого дня з дня його проведення.

9. Конкурсна комісія протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу, результати якого оприлюднює на веб-сайті сільської ради.
            За результатами конкурсних випробувань конкурсна комісія визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся.

Не може бути визначено переможцем конкурсу особу, яка не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

10. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

- відсутні заяви про участь у конкурсі;

- до участі в конкурсі не допущено жодного кандидата;

- жоден із кандидатів не визначений переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс відповідно до цього Положення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Положення про проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності сільської ради

 

Форми та

критерії оцінювання перевірки знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти

 

І. Тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту" та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти.

1.1.      Тестування містить ЗО тестових завдань, які формуються із загального переліку питань відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19 травня 2020 року № 654 «Щодо примірного переліку питань», листа Міністерства освіти і науки України від 20 травня 2020 року №1/9-264 «Щодо окремих питань проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти.

1.2.      Кожне тестове завдання передбачає 3-4 варіанти відповідей, лише один з яких є правильним.

1.3.      Тестування проходить письмово не довше ЗО хвилин у присутності членів комісії (не менше двох третин від її затвердженого складу).

1.4.      Після складання тестування на знання законодавства кандидат підписує роботу та проставляє дату вирішення тестових завдань.

1.5.      Після закінчення часу, відведеного на складання тестування, проводиться оцінювання за такими критеріями:

-           один бал надається за правильну відповідь;

-           нуль балів - за неправильну відповідь.

Кандидати, які набрали 16 і більше балів, допускаються до вирішення письмового ситуаційного завдання.

Кандидати, які за результатами тестування набрали 15 і менше балів, не допускаються до вирішення ситуаційного завдання та презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти. З результатами проведення тестування кандидат ознайомлюється з протоколом під підпис. За бажанням кандидат може отримати висновок з протоколу щодо результату конкурсного відбору.

 

 

II. Ситуаційне завдання.

Розв'язання ситуаційних завдань проводиться з метою з'ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання та досвід під час виконання посадових обов'язків шляхом оцінки відповідності професійної компетентності та професійних знань кандидата встановленим вимогам, зокрема на знання спеціального законодавства, що пов'язані із завданнями та змістом роботи на посаді директора закладу загальної середньої освіти.

2.1. Ситуаційне завдання вирішується письмово державною мовою не довше 30 хвилин за зразком, наведеним у додатку 2  цього Положення.

 2.2 Кандидат обирає один із запропонованих варіантів ситуаційних завдань шляхом витягування його із запакованого конверту під час проведення конкурсного відбору.

2.3.      Перед вирішенням ситуаційного завдання обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, варіант ситуаційного завдання. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата вирішення ситуаційного завдання.

2.4. Після закінчення часу, відведеного на вирішення ситуаційного завдання, проводиться перевірка шляхом оцінювання ситуаційного завдання кожним членом комісії індивідуально. Загальна оцінка формується шляхом визначення середнього арифметичного значення індивідуальних балів членів конкурсної комісії, яке фіксується у відомості .

Середнє арифметичне значення індивідуальних балів членів конкурсної комісії є остаточними балами, які також виставляються і на аркуші з відповідями кандидата.

2.5. Для оцінки та перевірки професійних компетентностей кандидатів шляхом вирішення ситуаційного завдання використовується чотирибальна система:

- п’ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання та успішно справилися із ситуаційним завданням;

- чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання, в обсязі, достатньому для подальшої роботи;

- три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставленого завдання та вирішили його на задовільному рівні;

- два бали виставляються кандидатам, які вирішили завдання на низькому рівні або не вирішили його у встановлений час.

2.6. Підбиття підсумку тестування та вирішення ситуаційного завдання здійснюється шляхом додавання балів за тестування кандидатів, допущених до вирішення ситуаційного завдання, та середнього арифметичного значення індивідуальних балів членів конкурсної комісії за вирішення ситуаційного завдання.

 

середній бал 0,5 або нижче за однією з вимог, вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до чергового етапу конкурсу, з результатами проведення вищевказаного етапу конкурсного відбору кандидат ознайомлюється з протоколом під підпис. За бажанням кандидат може отримати висновок з протоколу щодо результату конкурсного відбору.

З результатами оцінювання вирішення ситуаційного завдання кандидат ознайомлюється під підпис.

III. Презентація перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти.

3.1. Кожен кандидат публічно та відкрито презентує державною мовою перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти. Публічна та відкрита презентація перспективного плану кандидата проходить за наступним регламентом:

- виступ кандидата – до 20 хв.;

- запитання та обговорення –  до 20 хв

3.2. Оцінювання відкритої публічної презентації здійснюється за такими критеріями від 1 до 5 балів за ступенем вираженості:

  • наявність чітко сформульованої мети та завдань розвитку закладу;
  • наявність чітко вираженого терміну реалізації завдань та їх досягнення;
  • наявність аналізу сучасного стану закладу за зовнішніми ознаками (інформація, що стосується інформаційної відкритості закладу та розміщена на сайті закладу), визначення наявних проблем;
  • реалістичність мети та поставлених завдань, використовуваних ресурсів;
  • відповідність мети та завдань державній політиці у галузі освіти, чинним програмам розвитку галузі освіти, освітнім запитам громади;
  • новизна, використання інноваційних методів та прийомів в управлінській діяльності;
  • залучення колективу до інноваційної діяльності, участі у проєктах, тощо;
  • переваги обраного шляху розвитку закладу.

3.3. Презентації, виконані будь-якою мовою, крім української, оцінюються як такі, що не відповідають вимогам – 0 балів.

3.4. Під час презентації не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.

3.5. Визначення результатів презентації та співбесіди здійснюється кожним членом комісії індивідуально; остаточною оцінкою у балах є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії, що вноситься до відомостей про результати оцінювання презентації та співбесіди.

3.6. Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах, які визначаються, як середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок за результатами тестування, вирішення ситуаційного завдання, співбесіди та публічної презентації.

3.7.Кандидати, які під час проведення публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти отримали середній бал 0,5 або нижче, вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір. З результатами проведення вищевказаного етапу конкурсного відбору кандидат ознайомлюється з протоколом під підпис. За бажанням кандидат може отримати висновок з протоколу щодо результату конкурсного відбору.

 

 

Загальна кількість балів кандидата визначається шляхом додавання балів, виставлених кожному кандидату за результатами  написання тестових питань, розв'язання ситуаційного завдання та представленої презентації.

Переможцем конкурсу є кандидат, який набрав найбільшу загальну кількість балів.

У разі набрання кандидатами однакової кількості балів визначення переможця здійснюється членами комісії шляхом таємного голосування бюлетенями.

У разі рівного розподілу голосів під час таємного голосування бюлетенями вирішальним у визначення переможця є голос голови конкурсної комісії.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Положення про проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста

 

ЗРАЗОК

питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти

 

 

І. Питання для перевірки знання Закону України «Про освіту»

 

1. Які органи влади планують та забезпечують розвиток мережі закладів початкової та базової середньої освіти?

 

ІІ. Питання для перевірки знання Закону України «Про повну загальну середню освіту»

 

1. Що належить до системи загальної середньої освіти?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до  Положення про проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності сільської ради

 

 

ЗРАЗОК

ситуаційного завдання

 

Ситуація 1.

До Вас, як до директора школи звернувся батько учня 9 класу з вимогою бути присутнім під час проведення державної підсумкової атестації.

Що з цього приводу зазначено в Положенні про державну підсумкову атестацію?

Складіть алгоритм Ваших дій для вирішення цієї ситуації.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь