Привільненська громада

Рівненська область, Дубенський район

Положення про комісію з питань захисту прав дитини

Дата: 27.03.2024 15:36
Кількість переглядів: 17

Додаток 2

                                                                          до рішення виконавчого комітету

                                                                          Привільненської сільської ради

                                                                          від «09» червня 2021 року № 63

 

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань захисту прав дитини
Привільненської сільської ради

Дубенського району Рівненської області


1. Комісія з питань захисту прав дитини (далі – комісія) є консультативно-дорадчим органом, що утворюється виконавчим комітетом Привільненської сільської ради.

 

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Сімейним і Цивільним кодексами України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про охорону дитинства”, “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, “Про освіту”, «Про соціальні послуги», Конвенцією ООН про права дитини, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим положенням.

 

3. Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

 

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:


4.1. Затверджує персональний склад міждисциплінарної команди із числа працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зокрема служби у справах дітей, структурних підрозділів Привільненськоїсільської ради з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, уповноважених підрозділів органів Національної поліції (органів ювенальної превенції), закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення (далі - уповноважені суб’єкти).

 

4.2. Розглядає питання щодо:  

           
- подання службою у справах  заяви та документів для реєстрації народження дитини, батьки якої невідомі;


- доцільності надання дозволу органу опіки та піклування бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини;


- доцільності підготовки та подання до суду позову чи висновку органу опіки та піклування про позбавлення, поновлення батьківських прав, відібрання дитини від батьків без позбавлення батьківських прав;


- вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини;


- вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини.


- вирішення спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини та визначення способів такої участі;


- підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України;


- доцільності побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;


- визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;


- доцільності встановлення і припинення опіки, піклування;


- стану утримання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників та виконання покладених на них обов’язків;


- стану збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;


- розгляд звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов’язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;


- доцільності продовження строку перебування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі охорони здоров’я, освіти, іншому закладі або установі, у яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;


- надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;


- забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.


4.3. Розглядає підготовлені суб’єктами соціальної роботи із сім’ями та молоддю матеріали про стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сім’ї, у якій існує ризик відібрання дитини чи дитину вже відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав, сім’ї, дитина з якої влаштовується до закладу інституційного догляду та виховання дітей на цілодобове перебування за заявою батьків і за результатами розгляду цих матеріалів подає уповноваженим суб’єктам рекомендації щодо:


- взяття під соціальний супровід сімей, у яких порушуються права дитини (завершення або продовження у разі потреби строку соціального супроводу);


- скерування (у разі потреби) батьків, які неналежно виконують батьківські обов’язки, для проходження індивідуальних корекційних програм до уповноважених суб’єктів, які відповідно до компетенції розробляють і виконують такі програми;


- розглядає питання щодо обґрунтованості обставин, за яких відсутні можливості для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за місцем проживання (перебування), та приймає рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступеня за заявою батьків із визначенням строку її перебування у школі-інтернаті.


Під час прийняття рішення про доцільність влаштування дитини до загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступеня враховується думка дитини у разі, коли вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити;

 

- розглядає питання щодо обґрунтованості наявності поважних причин, у зв’язку з якими опікун чи піклувальник несвоєчасно подали заяву для продовження виплати допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (поважними причинами є перебування на лікуванні, причини, через які фізично неможливо своєчасно подати заяву, або наявність об’єктивних обставин, коли опікун чи піклувальник не могли звернутися із заявою, та інші причини, визначені комісією), а також приймає рішення про доцільність виплати допомоги за минулий період.

 

5. Комісія має право:

 

- отримувати у встановленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;


- подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;


- утворювати робочі групи, залучати до їх роботи уповноважених суб’єктів, громадські об’єднання (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає комісія;


- залучати до розв’язання актуальних проблем дітей благодійні організації, громадські об’єднання, суб’єктів підприємницької діяльності (за згодою).


6. Комісію очолює голова сільської ради. Голова комісії має заступника, який у разі відсутності голови на засіданні комісії виконує його обов’язки.

 

6.1. Секретар Комісії - відповідно до покладених на нього обов'язків:

 

- приймає від суб’єктів соціальної роботи матеріали та готує їх для розгляду на засіданні комісії;

 

- формує порядок денний засідань комісії;

 

- веде протоколи засідань комісії;

 

- підписує протоколи та витяги з протоколів комісії;

 

- матеріали, які надійшли на розгляд комісії, зберігаються у службі у  справах дітей Привільненської сільської ради відповідно до законодавства України.

 

6.2. У разі відсутності на засіданні комісії секретаря виконання його обовязків покладається на іншого члена комісії.

 

6.3. До складу комісії на громадських засадах входять керівники структурних підрозділів Привільненської сільської ради, поліцейський офіцер, а також працівник служби у справах дітей, який виконує обов’язки секретаря комісії.

 

7. Основною організаційною формою діяльності комісії є її засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.


8. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.


До участі у засіданнях комісії обов’язково запрошуються повнолітні особи, стосовно яких приймається рішення або складається висновок органу опіки та піклування. Ці особи повинні бути належним чином повідомлені про час та місце проведення засідання.


У разі неявки таких осіб на засідання та неповідомлення про поважні причини відсутності рішення або висновок можуть бути прийняті без їх участі на наступному засіданні комісії, про час та місце проведення якого такі особи повинні бути попереджені письмово.


9. До участі у засіданнях комісії можуть запрошуватись представники підприємств, установ, організацій а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, що беруть безпосередню участь у розв’язанні проблеми конкретної дитини, з правом дорадчого голосу, дитина, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може висловити свою думку.


10. Комісія відповідно до компетенції приймає рішення, організовує їх виконання, подає рекомендації органу опіки та піклування для прийняття відповідного рішення або підготовки висновку для подання його до суду.


11. Рішення або рекомендації комісії приймається через відкрите голосування простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.


12. Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення або рекомендацій, викладається у письмовій формі і додається до рішення комісії.


13. Протокол засідання комісії підписують голова (головуючий на засіданні комісії) та секретар комісії.


14. Витяг з протоколу засідання комісії підписують голова комісії (головуючий на засіданні комісії) та секретар комісії.


15. Голова, його заступник, секретар та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.


16. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснює служба у справах дітей Тупичівської сільської ради.

 

17. Внесення будь-яких змін та доповнень до цього Положення чи його скасування здійснюється у тому ж порядку, що і затвердження цього Положення.

 

 

Положення про комісію з питань захисту прав дитини розроблено службою у справах дітей Привільненської сільської ради

 

Начальник служби

у справах дітей                                                                    Люба ЗАГРЕБЕЛЬНА

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь